ویزا و سفارت، تحصیل، کار، زندگی، شهروندی، تابعیت، اقامت