با توجه به اینکه از شیوع کرونا رفرنسی ندیدم که وضعیت مرزها و پروازها از/به ایران رو همواره آپدیت کنه تصمیم گرفتم تو این پست خلاصه وضعیت رو بیارم و روزانه آپدیتش کنم.